แบบสอบถามความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download the PDF file . Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Download the PDF file . Read More »

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี

คณะทำงานภาคประชาชน และ อย. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่ ... Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน

Download เอกสาร Read More »

คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น

  คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้ ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates