ภาพประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 6 ธันวาคม 261 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ภาพประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... Read More »

สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติบําบัด โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศ ... Read More »

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Read More »

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

[tabby title=” รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ... Read More »

สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

[tabby title=”รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

[tabby title=”รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ... Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๖๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๖๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต ... Read More »

แบบสอบถามความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates