รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

[tabby title=” รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ... Read More »

สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

[tabby title=”รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

[tabby title=”รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ... Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๖๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๖๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต ... Read More »

แบบสอบถามความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download the PDF file . Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Download the PDF file . Read More »

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี

คณะทำงานภาคประชาชน และ อย. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่ ... Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates