รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน มีความรู้ที่ถูกต้อง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

Read More »

แบบสอบถามความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Read More »

แบบรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนงานโครงการเสริมสรางภูมิคุมกันจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Read More »

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคต่อการดำเนินการและแนวทางการดำเนินงานปีต่อไป สำหรับกิจกรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของ อย.

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates