ภาพการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อย. ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของส ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อย. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได ... Read More »

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Read More »

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

Read More »

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๕๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน

Read More »

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

[tabby title=”รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ป ... Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates