Home > เกี่ยวกับโครงการฯ (page 4)

เกี่ยวกับโครงการฯ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๓๐/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔๒๙/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๑๔๗/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๔/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๒๓/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา

Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา ที่ ๑๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา

Read More »

โครงการมีส่วนร่วมพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒

Read More »

โครงการส่งเสริมสร้างความรู้สู้ภัยน้ำมันทอดซ้ำ รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

Read More »

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates