Home > รายงาน & กิจกรรม (page 10)

รายงาน & กิจกรรม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและลดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ 2551

Read More »

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อย. ปีงบประมาณ 2550

Read More »

ผลการดำเนินการตามแผนงาน โครงการเสริมสรางความรู้สู้ภัยน้ำมันทอดซ้ำ รู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอางเกินจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Read More »

ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ สู้ภัยน้ำมันทอดซ้ำ รู้ทันโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

Read More »

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างความรู้สู้ภัยน้ำมันทอดซ้ำรู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอางเกินจริง เมื่อวันที่ 5–6 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates