Home > รายงาน & กิจกรรม

รายงาน & กิจกรรม

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อว ... Read More »

FDA Health Literacy Conference 2021

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสำคัญ กับการผนึกกำลังองค์กร สานพลังช ... Read More »

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ ... Read More »

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อว ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 ... Read More »

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 สิงหาค ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates