Home > Author Archives: admin (page 4)

Author Archives: admin

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการด ... Read More »

รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ... Read More »

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ ... Read More »

FDA Health Literacy Conference 2021

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสำคัญ กับการผนึกกำลังองค์กร สานพลังช ... Read More »

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 ก ... Read More »

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates