Home > รายงาน & กิจกรรม > ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

(ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

วิดีโอการประชุม

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates