Home > รายงาน & กิจกรรม > ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี

คณะทำงานภาคประชาชน และ อย. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังเขา อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

ศึกษาดูงานกิจกรรมชุมชนปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม และฟาร์มเกษตร สมเกียรติ ผักอร่อย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตและคัดสรรผักปลอดสารพิษ


Free WordPress Themes - Download High-quality Templates