Home > สื่อสนับสนุนโครงการ > ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 > โครงการฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

[tabby title=”คู่มือ GDA ฉบับผู้ประกอบการ “]

Download the PDF file .

[tabby title=”คู่มือรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง ฉลากโภชนาการ”]

Download the PDF file .

[tabby title=”คู่มือจากพื้นฐานโภชนาการสู่ฉลากหวาน มัน เค็ม”]

Download the PDF file .

[tabby title=”คู่มือฉลาด อ่านฉลาก ลด หวาน มัน เค็ม”]

Download the PDF file .

[tabby title=”แผ่นพับ ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่าย ได้ประโยชน์”]

Download the PDF file .

[tabby title=”แผ่นพับ อ่านฉลาก อย่างฉลาด”]

Download the PDF file .

[tabbyending]
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates