Home > รายงาน & กิจกรรม > รายงานการประชุม > สรุปการประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของคณะทางานภาคประชาชน “กัญชาทางการแพทย์ – กัญชงพืชเศรษฐกิจ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดบุรีรีรัมย์

สรุปการประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของคณะทางานภาคประชาชน “กัญชาทางการแพทย์ – กัญชงพืชเศรษฐกิจ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดบุรีรีรัมย์

สรุปการประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของคณะทางานภาคประชาชน

“กัญชาทางการแพทย์ – กัญชงพืชเศรษฐกิจ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดบุรีรีรัมย์

Download the PDF file .

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates