Home > รายงาน & กิจกรรม > รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Download the PDF file .

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Download the PDF file .

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Download the PDF file .

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

Download the PDF file .

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

Download the PDF file .

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน มีความรู้ที่ถูกต้อง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

Download the PDF file .

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการมีส่วนร่วมพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2552

Download the PDF file .

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและลดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ 2551

Download the PDF file .

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates