Home > รายงาน & กิจกรรม > รายงานการประชุม > รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

Download the PDF file .

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 13.00 น.

Download the PDF file .

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

Download the PDF file .


รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 13.00 น.

Download the PDF file .

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates