Home > รายงาน & กิจกรรม > รายงานการประชุม > รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 13.00 น.

รายงานการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

Download the PDF file .

รายงานการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 – 13.00 น.

Download the PDF file .

รายงานการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 – 14.00 น.

Download the PDF file .

การประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.

Download the PDF file .

รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.

Download the PDF file .

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates