Home > รายงาน & กิจกรรม > รายงานการประชุม > รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

Download (PDF, Unknown)

 

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

Download (PDF, Unknown)

 

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download (PDF, Unknown)

 

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

Download (PDF, Unknown)

 

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Download (PDF, Unknown)

 

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

Download (PDF, Unknown)

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates