Home > รายงาน & กิจกรรม > รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

[tabby title=”รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา”]

Download (PDF, 51KB)

[tabby title=”รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2560″]

Download (PDF, Unknown)

[tabby title=”รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2560″]

Download (PDF, Unknown)

[tabby title=”รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2560″]

Download (PDF, 59KB)

[tabby title=”รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2560″]

Download (PDF, 56KB)

[tabby title=”รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2560″]

Download (PDF, Unknown)

[tabby title=”รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา”]

Download (PDF, Unknown)

[tabbyending]
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates