Home > ผลงานเครือข่าย > รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ

รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ

รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ”

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

💋💄การใช้เครื่องสำอาง อย่างปลอดภัย💋💄

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

การใช้เครื่องสำอาง อย่างปลอดภัย

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ : หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

—ในหัวข้อ—

🍃🌿☘️เรื่องเล่ากัญชา ยาวิเศษจริงหรือ?🍃🌿☘️

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.เจนกิจ นัดไธสง : สมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องเล่ากัญชา ยาวิเศษจริงหรือ?

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ : เภสัชกรชำนาญการ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

👩‍⚕️ 💊 เภสัชกรรมทางไกลกับการขายยาออนไลน์ต่างกันอย่างไร 🧑‍⚕️ 💊

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

เภสัชกรรมทางไกลกับการขายยาออนไลน์ต่างกันอย่างไร

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ : เภสัชกรชำนาญการ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

👩‍⚕️มีเภสัชกรในร้านยา ดีอย่างไร?🧑‍⚕️

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

มีเภสัชกรในร้านยา ดีอย่างไร?

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ : ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

🔊ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผล?🔊

= ดำเนินรายการโดย =

นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผล

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

คุณณัฏฐา ณ รังษี : นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

🤔💪🤔 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ 🤔💭❓

= ดำเนินรายการโดย =

นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภก.มรกต ประภัสศิริพันธุ์ : เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

💉💊🩺 วัคซีนฉีดดีไหม ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่?💉💊💉

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

วัคซีนฉีดดีไหม ใครฉีดได้บ้าง อันตรายหรือไม่?

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

👩👵ย้อมผมอย่างไร ให้ปลอดภัย👩👵

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.เกศินี ใจปลื้ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ย้อมผมอย่างไร ให้ปลอดภัย

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

💋 การเลือกใช้ย้ำยาบ้วนปาก 💋

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.เกศินี ใจปลื้ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

การเลือกใช้ย้ำยาบ้วนปาก

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ : สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

—ในหัวข้อ—

💊🤔💊ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ถูกต้องส่งผลร้ายกว่าที่คิด❌💊❌

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ถูกต้องส่งผลร้ายกว่าที่คิด

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ดร.ภญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน : สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

—ในหัวข้อ—

🧓💊👵ผู้สูงวัยกับการใช้ยา☑️💊☑️

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

ผู้สูงวัยกับการใช้ยา

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย : สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

—ในหัวข้อ—

🍃💊☘️การใช้ยาและสมุนไพรอย่างไร…ไม่ให้ไตเสื่อม🍃💊☘️

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

การเลือกซื้อและใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

☀️❌🔥การเลือกซื้อและใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด 🔥❌☀️

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

การเลือกซื้อและใช้เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.สุนันทา พันธุ์วรรณ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

☢🏠☠ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  ☢🏠☠

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภก.ธนพล วงศ์แก้ว : เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

💉🧬🦠 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด -19 💉🧬🦠

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.สินีนาฏ สีสรรค์ : เภสัชกรชำนาญการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด -19

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ : หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

💊🌿💊🍃การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร อย่างปลอดภัยในยุคโควิด💊🌿💊🍃

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร อย่างปลอดภัยในยุคโควิด

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

น.ส.อริสรา รอดมุ้ย : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

💦🥦🍎💦ล้างผัก ผลไม้ง่าย ๆ ลดภัยร้ายสารฆ่าแมลง💦🍎🍒💦

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.เกศินี ใจปลื้ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ล้างผัก ผลไม้ง่าย ๆ ลดภัยร้ายสารฆ่าแมลง

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ดร.สายันต์ รวดเร็ว : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

🍟❌🌮 กินอย่างไร เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 🌭❌🍕

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.เกศินี ใจปลื้ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

กินอย่างไร เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.สิธรา พึ่งพินิจ : เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

🤔👩‍❤️‍👨 เรื่องน่ารู้ ถุงยางอนามัย 🌹❤️

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฎิบัติการ

เรื่องน่ารู้ ถุงยางอนามัย

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

🌿🍃 กัญชาทางการแพทย์ & กัญชงพืชเศรษฐกิจ 🌿🍃

= ดำเนินรายการโดย =

นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

กัญชาทางการแพทย์ & กัญชงพืชเศรษฐกิจ

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.พัชราภรณ์ ธำรงกิจเจริญ : เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

👀📝 อ่านฉลาก อย่างฉลาด 👀📝

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.เกศินี ใจปลื้ม : เจ้าหน้าที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

อ่านฉลาก อย่างฉลาด

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

👋” การเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจล “👋

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

การเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจล

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

น.ส.จิรารัตน์ เทศะศิลป์ : นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

⚗️ น้ำด่างกับการกล่าวอ้างสรรพคุณ ⚗️

= ดำเนินรายการโดย =

นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

น้ำด่างกับการกล่าวอ้างสรรพคุณ

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

—ในหัวข้อ—

👩💄 สารอันตรายในเครื่องสำอาง 👩💄

= ดำเนินรายการโดย =

นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

สารอันตรายในเครื่องสำอาง
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates