Home > อัลบั้มภาพ > ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 > ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2558

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2558

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2558

อย.และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นี้เป็นการประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่จะพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2554

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน
โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะทำงานภาคประชาชน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการฯ
และร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่อการดำเนินงาน
นอกจากนี้ ยังได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน และคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อย. ครั้งที่ 1/2553

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน
ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชนและคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อย. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อคัดเลือกประเด็นที่จะพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชาร/การพัฒนาบริการสาธารณะ

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 / 2553

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงานภาคประชาชน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการฯ และมีการระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป โดยเน้นประเด็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในปีต่อไป

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3 / 2553

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 / 2553

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อร่วมจัดทำโครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน ในปี 2553

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2552

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน
โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552
คณะทำงานภาคประชาชน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการฯ
และมีการระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป
โดยเน้นประเด็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในปีต่อไป

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2552

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน
โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552
คณะทำงานภาคประชาชน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการฯ
และร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่อการดำเนินงาน
นอกจากนี้ ยังได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2552

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน
โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2552

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุม
คณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
เพื่อร่วมจัดทำโครงการที่จะดำเนินการร่วมกันในปี พ.ศ. 2552

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2552

อย.และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นี้เป็นการประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่จะพัฒนาระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการ

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates