Home > รายงาน & กิจกรรม > รายงานการประชุม > ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates