Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ุ 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ุ 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)


Free WordPress Themes - Download High-quality Templates