Home > รายงาน & กิจกรรม > ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

(ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม (Zoom)

วิดีโอการประชุม

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates