Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโยบาย อย. โดยภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโยบาย อย. โดยภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโยบาย อย. โดยภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates