Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates