Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates