Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมกำหนดกรอบนโยบาย อย. เรื่องสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้คณะทำงานภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน

ประชุมกำหนดกรอบนโยบาย อย. เรื่องสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้คณะทำงานภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน

ประชุมกำหนดกรอบนโยบาย อย. เรื่องสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้คณะทำงานภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน

ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates