Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานเสวนา “รู้ทันข่าวลวง ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนโลกออนไลน์”

งานเสวนา “รู้ทันข่าวลวง ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนโลกออนไลน์”

งานเสวนา “รู้ทันข่าวลวง ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนโลกออนไลน์”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates