Home >

ช่องทางการติดต่อ

คณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

88/24 ซอย บำราศนราดูร ถนน ติวานนท์ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2590 7124-5 โทรสาร : 0 2590 7110

อีเมล์ : infofdapeople@gmail.com

Leave a Reply

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates