Home > รายงาน & กิจกรรม > การพัฒนาการมีส่วนร่วม จากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ในรูปแบบ “คณะทำงานภาคประชาชน”

การพัฒนาการมีส่วนร่วม จากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ในรูปแบบ “คณะทำงานภาคประชาชน”

การพัฒนาการมีส่วนร่วม

ากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม

ในรูปแบบ “คณะทำงานภาคประชาชน”

 

 

 

     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

     . รายชื่อผู้แทนคณะทำงานภาคประชาชน 63

     . แผนปฏิบัติการรณรงค์สื่อสารเตือนภัยการลดการบริโภคเค็ม

     . แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังการสร้างความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ

     . โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมฯ

     . การพัฒนาการมีส่วนร่วม (onepage)

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates